Rekordni uzorak odlikuje izvrsnost

Enova software Trade Book pru¾a sveobuhvatne financijske i raèunovodstvene usluge za poduzeæe u smjeru registracije dokumenata, obraèuna tih èinjenica i izvr¹enja deklaracija te tekuæih i periodiènih izvje¹æa.

Glavne funkcije enovog modula Trgovaèki blagajnik je: dnevnik raèuna, PDV registar kupnje i prodaje, registar dokumenata - KP, KW, Lp i ZSO.Program je cijeli niz dokumenata koji se kombiniraju s nagodbama s klijentima kao ¹to su: kamatne stope za kasno plaæanje, podsjetnik o plaæanju, potvrda stanja, transferi, èak i elektronski. Softver enova izradili su struènjaci.

https://farin-dr.eu/hr/

deklaracijeNa temelju dokumenata i uredbi koje se koriste za program automatski se izraðuju i izdaju informacije o proraèunima i deklaraciji PDV-a. Sustav definiranih filtera omoguæuje ogromne podatke u odjelu za kreiranje fotografija i kupnju informacija prikladnih za potro¹aèa u svim razdobljima financijske godine. Raèunovodstvo u enova sustavu otkriva novu generaciju softvera za sve raèune u pozadini sustava Windows. Zahvaljujuæi kori¹tenim rje¹enjima, ideja je vrlo fleksibilna - stoga je moguæe samostalno obraditi i prilagoditi programske parametre drugim potrebama.

funkcijeOsim funkcija koje se temelje na svim raèunovodstvenim naèelima, program ima visok raspon funkcija koje su povezane s automatizacijom evidentiranja svih dokumenata, dokumentiranjem dokumenata koji se ponavljaju ili istim poslovnim operacijama. Program je razvijen u sluèaju imena, voðenja raèuna na temelju sustava raèuna. Postavljanje sustava osigurava istinitost prema posljednjim prijedlozima operatera. Napravljen je sa sadr¾ajem o raèunovoðama, koji trebaju koristiti ergonomske IT alate koji ih mjere kako bi olak¹ali njihov svakodnevni rad, zatvarajuæi mjesec ili financijsku godinu.

Zapisi tekstovaSustav radi s registracijom svih vrsta dokumenata, koji ovise o knji¾enju raèuna. Evidencije o dokumentima ukljuèuju i raèune s PDV-om i inozemne dokumente kao ¹to su: tro¹kovi, obraèun plaæa, amortizacija, vanjsko usvajanje, itd. Nakon provedbe dokumenata, oni mogu ¾ivjeti reklasificirani u dnevnik.